venres, 29 de abril de 2022

Inventario forestal continuo de Galicia (IFCG)

 

Campo galego
O Inventario Forestal Nacional (IFN) é unha ferramenta indispensable e integra información fundamental para comprender a situación do monte en todas as comunidades autónomas. Con todo, o seguimento da evolución do monte nos distintos ecosistemas, a planificación forestal e da industria galega, así como as novas demandas sociais, requiren unha maior intensidade de inventario e unha adaptación da metodoloxía utilizada.

¿en qué consiste o inventario? O que busca é «caracterizar los recursos forestales tanto en superficie como en otras variables, como existencia de madera», define Juan Picos. Para definir os parámetros a estudar, se procedeu a «una consulta a entidades del Consello Forestal de Galicia para conocer las variables que podían ser de interés para ellas», explica. (Alejandro Gómez - Campogalego.es)
Ver información da XuntaPlan Forestal de Galicia

 

Plan ForestalLogo do Plan Forestal de Andalucía (1989) o Plan Forestal de Galicia do ano 1992 foi o segundo plan forestal aprobado no Estado español. Un documento básico que estableceu un modelo forestal a longo prazo co fin de manter una coherencia nas intervención no monte e nos sectores derivados. En especial, o plan sinalaba as liñas de acción da Administración da Comunidade Autónoma neste ámbito e as de participación dos axentes sociais involucrados.


Os obxectivos que establecía este plan poderíanse resumir do seguinte xeito:

 • Dotarnos dunha rede de espazos sensibles que satisfixera as demandas de conservación e recuperación do patrimonio natural e dos bosques autóctonos mediante o incremento do patrimonio forestal público.
 • Conseguir unha cultura forestal na sociedade galega acorde coa importancia estratéxica do monte e do sector forestal, baseada a un tempo en fundamentos científicos e profesionais.
 • Fomentar unha silvicultura profesionalizada como base indispensable para o aproveitamento integral dos recursos forestais e asegurar a súa renovación.
 • Ter en conta a necesaria transformación e mellora das estruturas produtivas, co fin de que a dispersión e pequena dimensión actual das parcelas e das explotación, así como o alto número de propietarios e carencia de infraestruturas básicas non impida unha produción estable e competitiva dos montes.
 • Incrementar a produción e calidade das madeiras pola dobre vía: ampliando as superficies arboradas, principalmente en terras ocupadas polo mato pero tendo en conta as necesidades de expansión das producións agrogandeiras, e doutra banda mellorando as calidades das masas arboradas a través da ordenación forestal e tratamentos silvícolas.
 • Producir madeira de calidade nos montes de xestión pública nos que predomine a función económica.
 • Promover un tecido de empresas e industrias forestais que elaboren todos os produtos do monte, compitan nos mercados internacionais e acheguen o maior valor engadido aos nosos recursos.
 • Integrar aos diferentes axentes do sector forestal mediante o apoio ás súas organizacións profesionais.
 • Establecer unha Administración forestal con servizos comarcalizados de xestión e con competencias acordes coa nova dimensión do sector.
 • Desenvolver un sistema de formación e de ensinanzas forestais que satisfaga as demandas de especialistas dos diferentes ámbitos forestais, establecendo os niveis medio e superior de ensino das diversas especialidades.
 • Fortalecer e complementar o sistema de investigación forestal de Galicia como elemento clave do desenvolvemento do sector, desenvolvendo programas de investigación e transferencia tecnolóxica.


(Fonte Xunta de Galicia) 

venres, 29 de novembro de 2019

La gestión activa de los espacios forestales como recurso estratégico para alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible


La gestión activa de los espacios forestales como recurso estratégico para alcanzar los objetivos climáticos y de desarrollo sostenible

En este evento se presentan las diferentes contribuciones de los bosques y su cadena de valor a la lucha contra el cambio climático, en especial CO2 (sumideros permanentes en los bosques, sumideros temporales en productos forestales de larga duración, sustitución de emisiones de CO2 vinculadas a las energías fósiles o materias primas minerales por uso de materias primas vegetales) y sus co-beneficios ambientales y sociales. Se presentarán casos de éxito y se concluirá con un debate y una declaración.

Bienvenida (Paco Boya, Es-Montañas, President del Conselh Generau d’Aran)
Moderadora (Marta Corella, Es-Montañas-Municipios Forestales, Alcaldesa de Orea)
Mitigación mediante de sumideros forestales permanentes (COSE Confederación de organizaciones de selvicultores de España)

Mitigación mediante sumideros forestales temporales a través de productos forestales de larga duración (Juan Picos, Director Escuela de Ingeniería Forestal de Pontevedra. Universidad de Vigo)
Sustitución de emisiones mediante el uso de productos de origen forestal (envases, textil, construcción, biorrefinerías) (UNEMADERA Unión empresarial de la madera y el mueble de España)
Co-beneficios sociales y ambientales (agua, desarrollo rural, empleo, biodiversidad) (Eduardo Rojas, Decano COIM Colegio Oficial de Ingenieros de Montes, UPV-Universidad Politécnica de Valencia)

Turno de preguntas y debate
Clausura Antonio Martin Chicote (Cabaña Real de Carreteros)


Inventario forestal continuo de Galicia (IFCG)

  O Inventario Forestal Nacional (IFN) é unha ferramenta indispensable e integra información fundamental para comprender a situación do mont...