venres, 29 de abril de 2022

Inventario forestal continuo de Galicia (IFCG)

 

Campo galego
O Inventario Forestal Nacional (IFN) é unha ferramenta indispensable e integra información fundamental para comprender a situación do monte en todas as comunidades autónomas. Con todo, o seguimento da evolución do monte nos distintos ecosistemas, a planificación forestal e da industria galega, así como as novas demandas sociais, requiren unha maior intensidade de inventario e unha adaptación da metodoloxía utilizada.

¿en qué consiste o inventario? O que busca é «caracterizar los recursos forestales tanto en superficie como en otras variables, como existencia de madera», define Juan Picos. Para definir os parámetros a estudar, se procedeu a «una consulta a entidades del Consello Forestal de Galicia para conocer las variables que podían ser de interés para ellas», explica. (Alejandro Gómez - Campogalego.es)
Ver información da XuntaPlan Forestal de Galicia

 

Plan ForestalLogo do Plan Forestal de Andalucía (1989) o Plan Forestal de Galicia do ano 1992 foi o segundo plan forestal aprobado no Estado español. Un documento básico que estableceu un modelo forestal a longo prazo co fin de manter una coherencia nas intervención no monte e nos sectores derivados. En especial, o plan sinalaba as liñas de acción da Administración da Comunidade Autónoma neste ámbito e as de participación dos axentes sociais involucrados.


Os obxectivos que establecía este plan poderíanse resumir do seguinte xeito:

 • Dotarnos dunha rede de espazos sensibles que satisfixera as demandas de conservación e recuperación do patrimonio natural e dos bosques autóctonos mediante o incremento do patrimonio forestal público.
 • Conseguir unha cultura forestal na sociedade galega acorde coa importancia estratéxica do monte e do sector forestal, baseada a un tempo en fundamentos científicos e profesionais.
 • Fomentar unha silvicultura profesionalizada como base indispensable para o aproveitamento integral dos recursos forestais e asegurar a súa renovación.
 • Ter en conta a necesaria transformación e mellora das estruturas produtivas, co fin de que a dispersión e pequena dimensión actual das parcelas e das explotación, así como o alto número de propietarios e carencia de infraestruturas básicas non impida unha produción estable e competitiva dos montes.
 • Incrementar a produción e calidade das madeiras pola dobre vía: ampliando as superficies arboradas, principalmente en terras ocupadas polo mato pero tendo en conta as necesidades de expansión das producións agrogandeiras, e doutra banda mellorando as calidades das masas arboradas a través da ordenación forestal e tratamentos silvícolas.
 • Producir madeira de calidade nos montes de xestión pública nos que predomine a función económica.
 • Promover un tecido de empresas e industrias forestais que elaboren todos os produtos do monte, compitan nos mercados internacionais e acheguen o maior valor engadido aos nosos recursos.
 • Integrar aos diferentes axentes do sector forestal mediante o apoio ás súas organizacións profesionais.
 • Establecer unha Administración forestal con servizos comarcalizados de xestión e con competencias acordes coa nova dimensión do sector.
 • Desenvolver un sistema de formación e de ensinanzas forestais que satisfaga as demandas de especialistas dos diferentes ámbitos forestais, establecendo os niveis medio e superior de ensino das diversas especialidades.
 • Fortalecer e complementar o sistema de investigación forestal de Galicia como elemento clave do desenvolvemento do sector, desenvolvendo programas de investigación e transferencia tecnolóxica.


(Fonte Xunta de Galicia) 

Inventario forestal continuo de Galicia (IFCG)

  O Inventario Forestal Nacional (IFN) é unha ferramenta indispensable e integra información fundamental para comprender a situación do mont...